རང་སྒྱུར།


ཐ་སྙད་ཤན་སྦྱར།

ཐེངས་སམ་ཕོབ། power/exponents
ཞབས། base
གཞི། root

དང་པོ། གྲངས་ཀྱི་རང་སྒྱུར།

གཉིས་པ། ཐེངས་གྲངས་གྲངས་ཆ་ཡིན་པ།

བཞི་པ། 10 ཡི་རང་སྒྱུར་དང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་དམིགས་བསལ་གྲངས་ཀྱི་མཚོན་སྟངས་ཤིག།

ཆོག་མཆན་མེད་པར་བརྒྱུད་བསྐུར་བྱས་མི་ཆོག » རང་སྒྱུར།
མཉམ་སྤྱོད།:
ཡག་པོ་འདུག(1) གསོལ་རས་གནང་བ།

དཔྱད་མཆན།སྐུབ་སྟེགས་ཟིན་པ།

  • མིང་། (ངེས་པར་དུ་བྲིས་དགོས།)
  • ཡིག་སྒམ། (ངེས་པར་དུ་བྲིས་དགོས།)
  • དྲ་ཚིགས།

རྩོམ་ཡིག་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་ན་གསོལ་རས་ཤིག་གནང་རོགས།

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏